AJPES

Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih v državi, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Podatke vzdržuje Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Direkcija RS za vode

Vodna knjiga

Vodna knjiga je javna evidenca, ki vsebuje podatke o: podeljenih vodnih pravicah (vodna dovoljenja in koncesije), posebni rabi vode in izdanih vodnih soglasjih.

Geodetska uprava RS

Digitalni ortofoto načrti (DOF025)

Digitalni ortofoto načrti so izdelani na podlagi snemanja iz zraka in z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjeni v pravokotno(ortogonalno) projekcijo. V metričnem smislu so enaki načrtu ali karti.

stanje-dof

Gospodarska javna infrastruktura (GJI)

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) so objekti in omrežja neposredno namenjeni izvajanju nalog javnih služb državnega ali lokalnega pomena iz področij prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja. Geodetska uprava vodi zbirni kataster GJI, ki predstavlja centralno evidenco za celotno državo.

 • Prikaz šifrantov strukture GJI za opisne podatke elementov na lokaciji
 • Povezava na ePRS preko polj MAT_ST in MAT_GJS za več podatkov o upravljalcu ali izvajalcu javne službe
 • Priprava prikazov glede na potrebe naročnika (npr. filter po matični številki lastnika, različna simbologija glede na natančnost vira,…)
 • Možnosti vektorskih slojev

  Posebnosti za elektronske komunikacije:

  • Prikaz omrežnih priključnih točk (OPT)
  • Kompletna podpora modela TRASA - CEV - KABEL - VOD in TRASA - KABEL - VOD preko sistema relacijskih tabel
  • Poseben prikaz trase, kjer potekajo Optični kabli ter trase kjer so v zemlji položene cevi
Za pripravo elaboratov sprememb v zbirni kataster GJI je na voljo QGIS vtičnik. Več informacij

Kataster nepremičnin (Parcele, Stavbe)

Kataster nepremičnin je temeljna evidenca o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb. Predstavlja podlago za zemljiškoknjižni vpis stvarnih pravic na nepremičninah.

Register prostorskih enot in naslovov

Register prostorskih enot (RPE) je evidenca o administrativno določenih prostorskih enotah (občine, naselja, upravne enote, ulice, šolski okoliši, krajevne skupnosti, poštni okoliši,…). Register naslovov je evidenca podatkov o naslovih.

Ministrstvo za okolje in prostor

Aglomeracije pri oskrbi s pitno vodo

Aglomeracije so območja poselitve določena v operativnem programu oskrbe s pitno vodo.

LiDAR

Podatki LiDAR se nanašajo na projekt zračnega laserskega skeniranja celotne Slovenije. Rezultati projekta so med drugim najbolj natančni podatki o reliefu za območje Slovenije.

Drugo

Ostale vsebine se dodajajo glede na posamezne potrebe naročnika.

Podatki naročnika

Podatki naročnika se pripravijo in integrirajo v sistem glede na želje naročnika.

Posodabljanje

Podatki se posodabljajo glede na dogovor z naročnikom.